Bejelentkezés

Elfelejtetted a jelszavad?

Általános Szerződés Feltételek (ÁSZF)

PREAMBULUM 

A http://www.fotisorfozde.hu weboldalt (a továbbiakban: „Weboldal”) a „FESTBIER” Korlátolt Felelősségű Társaság üzemelteti.

A Weboldalt/Webáruházat üzemeltető és adatkezelő adatai:

Név:                                        „FESTBIER”  Korlátolt Felelősségű Társaság     

Székhely:                                 2151 Fót, Fáy sétány 6419/1 hrsz.

Fióktelep:                                2151 Fót, Fáy sétány 6419/1 hrsz.

Email:                                      fotisorfozde@gmail.com

Telefon:                                   0630 971 0532

 

A Weboldalt, tekintettel arra, hogy az alkohol tartalmú termékeket jelenít meg, csak 18. életévet betöltött felhasználó látogathatja. A felhasználó a Weboldalra történő belépéskor azonnal felugró ablakban tud nyilatkozni arról, hogy nagykorú, és így jogosult a Weboldalt látogatni.

FOGALMAK

Felek: Jelenti az I. pontban meghatározottak szerint a Webáruház Üzemeltetőjét, mint Eladót, valamint a Weboldal és a Webáruház Felhasználóját, mint Vevőt.

Fogyasztó: Jelenti a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyt.

Fogyasztói szerződés: Jelenti a fogyasztó és a vállalkozás között szerződést.

Szerződés: Jelenti az Eladó és a Vevő között a Weboldalon és elektronikus levelezés igénybevételével távollévők között létrejövő adásvételi szerződést.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: Jelenti az olyan eszközt, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Távollévők között kötött szerződés: Jelenti az olyan fogyasztói szerződést, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Vállalkozás: Jelenti a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személyt.

Weboldal: Jelenti a Preambulumban meghatározott http://www.fotisorfozde.hu című internetes oldalt.

 1. Szerződő Felek

Egyrészről a Webáruházat Üzemeltető „FESTBIER”  Korlátolt Felelősségű Társaság (úgy is mint Eladó), másrészről a Weboldal és a Webáruház jelen szerződés szerinti Felhasználója (úgy is mint Vevő) (Eladó és Vevő a továbbiakban: „Felek”).

A Vevő tudomásul veszi, hogy a Webáruház használatával (regisztrációval) elfogadja az ÁSZF-et.

 1. Vonatkozó jogszabályok

Jelen ÁSZF-re különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 1. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 2. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 3. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 4. 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 5. 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésnek eljárási szabályairól

III. Az ÁSZF célja

A „FESTBIER”  Korlátolt Felelősségű Társaság, mint az egyik szerződő fél a vele szerződő másik felek közreműködése nélkül előre meghatározza a szerződések lényeges tartalmát. A jelen szabályzatban található rendelkezések ÁSZF-nek minősülnek, melyet a „FESTBIER”  Korlátolt Felelősségű Társaság a Weboldalon közzétesz, így azt a szerződő felek megismerhetik.

 

 1. A szerződés tárgya

Felek a jelen ÁSZF-ben és a Webáruházban meghatározott módon és feltételekkel, egymással adásvételi szerződést köthetnek, amelynek megkötése esetén az Eladó köteles a termék tulajdonát a Vevőre átruházni, és a terméket a Vevő birtokába bocsátani, míg a Vevő köteles a vételárat megfizetni és a terméket átvenni.

 1. A termékek köre és a vételár

Az Eladó kínálatában szereplő, a Vevő által megrendelhető, megvásárolható termékek köre a Weboldalon tekinthető meg.

Az egyes árucikkek mellett részletes leírás található, mely tartalmazza az adott termék méretét, anyagösszetételét, és vételárát, szezonális sörök esetén megrendelhetőségük időtartamát. A termékeknél megjelenített fényképek csak illusztrációk, a megrendelt árucikktől eltérhetnek. A termékek mellett feltüntetett vételár bruttó árat jelent (a nettó árnak a mindenkor hatályos ÁFA-val növelt összege), mely kizárólag magyar forintban értendő, és mely nem tartalmazza az esetleges göngyölegek díját és a szállítás költségét.

Az Eladó fenntartja a termékek mellett feltüntetett árak változtatásának jogát. Az árváltozás a Weboldalon való megjelenéssel lép hatályba. Az Eladó garantálja, hogy a felek közötti ajánlati kötöttség és annak az Eladó részéről történt elfogadását követően esetlegesen felmerülő árváltozás a már megrendelt és visszaigazolt termékek vételárát nem befolyásolja.

Az Eladó nem vállal felelősséget a gondossága ellenére hibásan feltüntetett árért, így a Weboldalt üzemeltető technikai szolgáltatónak, vagy az informatikai rendszernek felróható adatrögzítési hibákért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árért. Ilyen esetekben az Eladó nem köteles a terméket a Weboldalon feltüntetett hibás árért szolgáltatni, hanem a rendelés visszaigazolásában felajánlja a helyes árért történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő, döntése szerint, vagy megrendeli a terméket a helyes árért, vagy minden hátrányos jogkövetkezmény az Eladó felé való érvényesítése, illetve a Vevőt terhelő bárminemű kötelezettség nélkül elállhat vásárlási szándékától.

 1. A rendelés folyamata, a szerződés létrejötte

A http://www.fotisorfozde.hu Weboldalra látogató Vevő a Webáruházban található, az általa megrendelés szándékával kiválasztott termékeket a kosárba helyezi, megjelölve ezzel egyidejűleg az általa megrendelni kívánt darabszámot. A kosár tartalmazza a Vevő által kiválasztott termékeket, a termék darabszámát, egységárát, a szállítással kapcsolatos költségeket, és a Vevő által fizetendő végösszeget. További termék(ek) vásárlási szándéka esetén a Vevő a „vásárlás folytatása” gomb választásával teheti ezt meg. A Vevő a megrendelést megelőzően köteles ellenőrizni a megvásárolni kívánt termékek körét és darabszámát, és amennyiben a Vevő a valóságnak és szándékának megfelelőnek találja a kosár tartalmát, úgy a „megrendelés” gombra kattintva küldheti el megrendelését az Eladónak. Amennyiben a Vevő a kosár tartalmán változtatni kíván, úgy a „törlés” gombra kattintva elvégezheti a szükséges módosításokat, javításokat, azzal, hogy a megrendelés elküldését követően a megrendelésen a Vevő az Eladó visszaigazolását követő 48 órán belül módosíthat, javíthat. Aktív rendelést érintő adatok módosítását az ügyfélszolgálati telefonszámokon, vagy központi e-mail címen lehet megtenni abban az esetben, ha a rendelés teljesítését az Eladó még nem kezdte meg.

A Vevő személyes adatainak megadása során az alábbi adatok kerülnek rögzítésre és feldolgozásra:

 1. Név (Cégnév)
 2. Lakcím (Székhely)
 3. Számlázási cím
 4. Telefonszám
 5. E-mail cím

A Felek közötti szerződés a Vevő megrendelésének az Eladó részére fent leírt módon történő elküldésével, és azt követően az Eladó által a regisztráció során megadott e-mail címre történő elektronikus rendelés visszaigazolásával jön létre, mely visszaigazolás minden esetben tartalmazza a Vevő által megrendelt termék megnevezését, mennyiségét, a szállítás és a fizetés Vevő által kiválasztott módját, a termék árát és a szállítási költséget, valamint a várható szállítási határidőt.

Amennyiben a visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Vevő részére nem érkezik meg, akkor az Eladó ajánlati kötöttsége, illetve a Vevő bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

VII. Felek jogai és kötelezettségei

Vevő az lehet, aki a Weboldal látogatása során nyilatkozik arról, hogy 18. életévét betöltötte, tekintettel az oldalon szereplő alkohol tartalmú italokra. Amennyiben később az Eladó tudomására jut, hogy 18. életévét be nem töltött Vevő vette igénybe a Webáruház szolgáltatásait, számára a Weboldal látogatását, illetve a rendelés feladását/teljesítését megtagadhatja.

A Felek közötti jogviszony fennállása alatt a Vevő köteles a saját személyes adatait, és a megrendeléshez szükséges egyéb adatait hibátlanul, az Eladó által a VI. fejezetben megjelölt részletességgel és pontossággal megadni. Amennyiben az Eladó tudomására jut, hogy a Vevő pontatlan, vagy valótlan tartalmú adatot közölt, illetve valamely kötelezően megadni kívánt adatot nem jelölt meg, az Eladó jogosult a szerződéskötéstől elállni.

A Vevő kötelezi magát, hogy a megrendelés során meghatalmazottat nem vesz igénybe, azaz a Vevő személye megegyezik az ott kitöltött adatokkal feltüntetett személlyel.

Az Eladó jogosult a megadott adatokat egyeztetni, és amennyiben ennek során arra a megállapításra jut, hogy az adatok a valóságnak nem felelnek meg, vagy a Vevő nem szándékozik, illetve nem képes az általa megrendelt termék vételárának megfizetésére, vagy a termék átvételére, az Eladó jogosult a megrendelés teljesítését részben vagy teljes egészében visszautasítani, és a szerződéstől azonnali hatállyal elállni.

Felek megállapodnak, hogy a Vevő által a rendelés leadása során megadott adatok pontatlan, valótlan, valamint hiányos megadásából keletkező bármilyen kár, vagy költség megtérítéseinek felelősségét az Eladó kizárja.

Amennyiben a kiszállításkor a Vevő az utánvételes terméket nem fizeti meg, a futárszolgálat a terméket visszatartja, tulajdonjoga nem száll át a Vevőre.

A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján a megrendelt termékek kézhezvételétől számított 14 napon belül a Vevőnek – abban az esetben, ha Fogyasztónak minősül – joga van elállni vásárlási szándékától. A Vevő az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles visszajuttatni a terméket az eredeti állapotában az Eladónak. Ebben az esetben az Eladó köteles az termékért kifizetett vételárat visszatéríteni a Vevőnek a termék visszaszolgáltatását követő 30 napon belül.  A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik. A Felek megállapodnak, hogy ebben az esetben a Vevőnek egyéb követelése nem lehet, tekintettel arra, hogy a szerződéstől maga állt el. A Vevő a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdése szerint nem gyakorolhatja a 20.§ szerinti elállási jogát romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, kivéve, amennyiben a csomagolást, a védőfóliát vagy a palackot még nem bontotta fel, vagyis a terméket még nem vette használatba.

VIII. Szállítási feltételek és kárveszély átszállása

A termékek átadása futárszolgálat általi házhozszállítással történik. Az Eladó a megrendelés visszaigazolásától számított 10 munkanapon belül a megrendelt terméket/termékeket átadja a futárcégnek kiszállítás céljából.

A futárszolgálat szállítási ideje térségtől függően várhatóan 14 munkanap. Az első kézbesítés telefonos egyeztetés nélkül történik, így esetleges sikertelen kiszállítás során értesítést hagynak, illetve a rendelésben megadott telefonszámon felveszik a Vevővel a kapcsolatot időpont egyeztetés céljából. A kézbesítés napközben hétfőtől- péntekig 8:00-17:00 óra között történik.

Az aktuális megrendeléshez kapcsolódó szállítási, adminisztrációs és csomagolási díjat (a továbbiakban: „Szállítási Díj”) minden esetben a rendelés visszaigazolása tartalmazza.

A Szállítási Díj minden esetben a ténylegesen kiszállított termékmennyiség alapján kerül megállapításra.

Az Eladó a Vevő által megrendelt termékeket a Max1 Futárszolgálattal (Moha Expressz Bt.) szállíttatja ki a Vevő által a rendelés során megadott címre.

Amennyiben a Vevő előreláthatólag nem lesz képes a megrendelt termékeket határidőben átvenni, köteles erről a tényről az Eladót haladéktalanul írásban, az ok és a tényleges átvétel idejének megjelölésével tájékoztatni. Amennyiben a megjelölt ok az Eladó megítélése szerint nyilvánvalóan alaptalan, vagy a tényleges átvételre megjelölt határidő a megrendeléstől számított 30 napon túli, az Eladó jogosult elállni a szerződéstől.

Amennyiben a termékek átvétele bármely, a Vevő érdekkörében felmerült okból késedelmet szenved, a kárveszély az eredeti szállítási határidőben átszáll a Vevőre.

 1. Fizetési feltételek

A termék(ek) ellenértékét – amely tartalmazza a vételárat és a Szállítási Díjat – a Vevő a kiszállítást követően, postai utánvétellel, vagy pedig ún. barion rendszeren keresztül bankkártyával rendezheti.

Az Eladó az általa leszállított valamennyi termék tulajdonjogát mind a vételár, mind egyéb járulékos követeléseinek tejes mértékű kiegyenlítéséig fenntartja.

 1. Betétdíjas göngyöleg kezelése

Az Eladó a göngyölegek árát (üveg) a Vevőnek felszámítja.

Vásárlást követően a Vevőnek lehetősége van visszaküldeni az üres göngyöleget. Az Eladó csak a nála vásárolt termékek ép, nem törött, nem repedt, külső szennyeződéstől mentes üvegét veszi vissza. Leázott címkéjű üveget, melynek származása kétes, az Eladó nem vásárolja vissza. A szállítás során megsérült göngyölegekről az Eladó e-mail-ben tájékoztatja a Vevőt.

A göngyölegeket a Vevő az alábbi módon válthatja vissza:

Helyszín: 2151 Fót, Fáy sétány 6419/1 hrsz.

Nyitvatartás: hétfő – péntek:    10:00-16:30.

 1. Adatvédelem

Jelen ÁSZF VI. fejezetében meghatározott adatközlés (termékrendelés során regisztráció) a 2011. Évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdés a) pontja szerint a Vevő hozzájárulásának minősül.

Az Eladó a Vevő által megadott személyes adatokat elektronikus úton tárolja és kezeli. Ez alól kivételt képez a termékek kiszállítása, ahol az adatkezelés írásban történik.

A Vevő az ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó Max1 Futárszolgálatnak (Moha Expressz Bt.) a termék kiszállításhoz szükséges adatait átadja.

A Vevőnek joga van kérni az általa megadott adatainak törlését az Eladó nyilvántartásából.

A Vevőnek joga van kérni adatainak törlését az Eladó nyilvántartásából. Törlést követően, ha a Vevő ismét vásárolni szeretne, újra kell regisztrálnia.

XII. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

Ha a Felhasználónak az ÁSZF-vel, a Weboldallal és a Webáruházzal kapcsolatban kérdése, panasza, továbbá a Felhasználó által megadott adatokkal kapcsolatos visszaélések ügyében a Felhasználónak észrevétele van, abban az esetben az Üzemeltetőhöz intézett panaszbejelentést szóban, írásban, postai vagy e-mail üzenet formájában teheti meg az alábbi megadott elérhetőségeken.

Az adatokkal való visszaélésekkel kapcsolatos hatósági eljárásban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az illetékes.

A Vevő, abban az esetben, ha fogyasztónak minősül, a termékkel vagy az Eladó, mint vállalkozás (jelen fejezetben a továbbiakban Eladó, mint vállalkozás és Vevő, mint fogyasztó) tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 1. Ügyfélszolgálati iroda helye:              2151 Fót, Fáy sétány 6419/1 hrsz.
 2. Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: Telefonon vagy e-mailen keresztül előre egyeztett időpontban.
 3. Telefon:                                                          0630 971 0532
 4. Internet cím:                                                   http://www.fotisorfozde.hu
 5. E-mail:                                                            fotisorfozde@gmail.com

 

Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a Vevőnek átadja vagy megküldi e-mail-en keresztül. Az Eladó jegyzőkönyvet vesz fel a Vevő bejelentett igényéről és átvételi elismervénnyel igazoltan veszi át a terméket garanciális probléma esetén.

Amennyiben az Eladó és a Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vevő számára:

Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve az Eladó üzletében (ügyfélszolgálatán) elérhető. Az ide írott bejegyzésekre az Eladó 30 napon belül írásban válaszol.

 

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a Vevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a Vevő lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

 

Bírósági eljárás. Vevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

A Vevő az Eladóval szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben a Vevő fogyasztói panaszát elutasítják, úgy a Vevő jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Vevő az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a Vevő erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a Vevő kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a Felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Vevő vagy az Eladó kérésére tanácsot ad a Vevőt megillető jogokkal és a Vevőt terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a Vevő kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 

 1. a Vevő nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. az Eladó székhelyét,
 3. ha a Vevő, az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. a Vevő álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. a Vevő nyilatkozatát arról, hogy a Vevő az Eladóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
 6. a Vevő nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a Vevő aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Vevő bizonyítékként hivatkozik, így különösen az Eladó írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Vevő rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a Vevő meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A békéltető testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes békéltető testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes békéltető testületek elérhetőségei:

 

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.humbonyar@pbkik.hu 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu 
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu;mariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu 
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu 
Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu 
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu 
Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331.
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu 
Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu 
Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu 
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu 
Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu 
Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu 
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu 
Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu 
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu 
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu 
Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu 
Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu 

Online vitarendezési platform. Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a Vevő beregisztrálhat, így ezen keresztül lehetősége nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáit ezen keresztül rendezze egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a Vevő tudja érvényesíteni jogait anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha a Vevő panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon a Vevő és az Eladó közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

XIII. Egyéb rendelkezések

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a Weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a Weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A Weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a Weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: „SÖRIPARI VÁLLALKOZÁS” Ipari Kereskedelmi Szolgáltato Korlátolt Felelősségű Társaság.

A jelen ÁSZF szerint megkötött szerződés nem minősül írott szerződésnek, azt az Eladó nem iktatja, és utólag nem lesz elérhető.

Felek a jelen ÁSZF-be foglalt szabályokat tekintik irányadónak minden olyan kérdésben, amelyben ettől eltérő írásbeli megállapodást nem kötnek.

Ha a jelen ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.

Felek törekednek a jelen szerződés teljesítése folyamán felmerült vitás kérdések közvetlen tárgyalásos úton történő rendezésére.

Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et a jövőre nézve egyoldalúan módosítsa, illetve azt a Weboldalon mindenki számára elérhetővé tegye.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az alkalmazandó.

Budapest, 2017. május ….

„FESTBIER”  Korlátolt Felelősségű Társaság